30 days for 800 TOEIC Listening

Khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening – Giảng viên Nguyễn Anh Tú đưa ra các kiến thức xuất hiện trong bài thi TOEIC để người học có những kiến thức tổng quát và tập trung hơn.

Kiến thức nhận được sau khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

 • Nâng cao khả năng nghe tiếng Anh.
 • Làm được các dạng bài thi nghe của Toeic.
 • Tăng thêm vốn từ vựng.
 • Biết được các mẹo để làm bài nghe đạt điểm cao khi tham gia thi TOEIC.

Giới thiệu khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

Khóa học TOEIC Listening 800 gồm 104 bài, bao gồm các bài thường xuyên xuất hiện trong các bài thi và các đề luyện nghe giúp bạn ôn tập dễ dàng. Khóa học cũng đưa ra các kiến thức xuất hiện trong bài thi TOEIC để người học có những kiến thức tổng quát và tập trung hơn.

Hãy cũng tham gia khóa học tại Unica.vn để nắm vững cấu trúc cũng như cách thức làm bài thi đúng hướng để chinh phục thành công TOEIC Listening.

Đối tượng đào tạo khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

 • Tất cả đối tượng có nhu cầu

Nội dung khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

Phần 1: Tranh một nhân vật

 • Bài 1: Tranh một nhân vật P1
 • Bài 2: Tranh một nhân vật P2
 • Bài 3: Tranh một nhân vật P3

Phần 2: Tranh nhiều nhân vật – Cảnh vật

 • Bài 4: Tranh nhiều nhân vật P1
 • Bài 5: Tranh nhiều nhân vật P2
 • Bài 6: Tranh nhiều nhân vật P3
 • Bài 7: Tranh +cảnh vật P1
 • Bài 8: Tranh +cảnh vật P2
 • Bài 9: Tranh +cảnh vật P3

Phần 3: Các dạng câu hỏi

 • Bài 10: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi Who, What/ Which P1
 • Bài 11: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi Who, What/ Which P2
 • Bài 12: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi Who, What/ Which P3
 • Bài 13: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi Where, When P1
 • Bài 14: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi Where, When P2
 • Bài 15: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi Where, When P3
 • Bài 16: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi How, Why P1
 • Bài 17: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi How, Why P2
 • Bài 18: Câu hỏi có từ để hỏi (Wh- questions) – Câu hỏi How, Why P3
 • Bài 19: Yes/No Question P1
 • Bài 20: Yes/No Question P2
 • Bài 21: Yes/No Question P3
 • Bài 22: Selection and Tag Question P1
 • Bài 23: Selection and Tag Question P2
 • Bài 24: Selection and Tag Question P3
 • Bài 25: Câu trần thuật/câu gợi ý P1
 • Bài 26: Câu trần thuật/câu gợi ý P2
 • Bài 27: Câu trần thuật/câu gợi ý P3

Phần 4: Bài kiểm tra

 • Bài 28: Full Test P1
 • Bài 29: Full Test P2
 • Bài 30: Full Test P3

Phần 5: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại

 • Bài 31: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P1
 • Bài 32: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P2
 • Bài 33: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P3
 • Bài 34: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P4
 • Bài 35: Dạng đề hỏi nội dung khái quát đoạn hội thoại. P5

Phần 6: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại

 • Bài 36: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P1
 • Bài 37: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P2
 • Bài 38: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P3
 • Bài 39: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P4
 • Bài 40: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu gợi ý, Câu hỏi lý do/cách thức P5
 • Bài 41: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P1
 • Bài 42: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P2
 • Bài 43: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P3
 • Bài 44: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P4
 • Bài 45: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi tường thuật vấn đề/mối lo ngại, Câu hỏi liên quan tới địa điểm/con người P5
 • Bài 46: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P1
 • Bài 47: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P2
 • Bài 48: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P3
 • Bài 49: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P4
 • Bài 50: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại – Câu hỏi next, Câu hỏi thời điểm/mức độ/ám chỉ/fact P5

Phần 7: Bài kiểm tra

 • Bài 51: Full Test P1
 • Bài 52: Full Test P2
 • Bài 53: Full Test P3

Phần 8: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát

 • Bài 54: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P1
 • Bài 55: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P2
 • Bài 56: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P3
 • Bài 57: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P4
 • Bài 58: Dạng đề hỏi các nội dung khái quát P5

Phần 9: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết

 • Bài 59: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P1
 • Bài 60: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P2
 • Bài 61: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P3
 • Bài 62: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P4
 • Bài 63: Dạng đề hỏi các nội dung chi tiết P5

Phần 10: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại

 • Bài 64: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P1
 • Bài 65: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P2
 • Bài 66: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P3
 • Bài 67: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P4
 • Bài 68: Dạng đề hỏi nội dung chi tiết đoạn hội thoại P5

Phần 11: Phân loại dạng văn bản

 • Bài 69: Phân loại dạng văn bản P1
 • Bài 70: Phân loại dạng văn bản P2
 • Bài 71: Phân loại dạng văn bản P3
 • Bài 72: Phân loại dạng văn bản P4
 • Bài 73: Phân loại dạng văn bản P5
 • Bài 74: Phân loại dạng văn bản P6
 • Bài 75: Phân loại dạng văn bản P7
 • Bài 76: Phân loại dạng văn bản P8
 • Bài 77: Phân loại dạng văn bản P9
 • Bài 78: Phân loại dạng văn bản P10
 • Bài 79: Phân loại dạng văn bản P11
 • Bài 80: Phân loại dạng văn bản P12
 • Bài 81: Phân loại dạng văn bản P13
 • Bài 82: Phân loại dạng văn bản P14

Phần 12: Bài kiểm tra

 • Bài 83: Full Test P1
 • Bài 84: Full Test P2
 • Bài 85: Full Test P3

Phần 13: Luyện tập

 • Bài 86: Practice Test Part 1
 • Bài 87: Practice Test Part 1
 • Bài 88: Practice Test – Part 2
 • Bài 89: Practice Test – Part 2
 • Bài 90: Practice Test – Part 2
 • Bài 91: Practice Test – Part 2
 • Bài 92: Practice Test – Part 3
 • Bài 93: Practice Test – Part 3
 • Bài 94: Practice Test – Part 3
 • Bài 95: Practice Test – Part 3
 • Bài 96: Practice Test – Part 3
 • Bài 97: Practice Test – Part 3
 • Bài 98: Practice Test – Part 4
 • Bài 99: Practice Test – Part 4
 • Bài 100: Practice Test – Part 4
 • Bài 101: Practice Test – Part 4
 • Bài 102: Practice Test – Part 4
 • Bài 103: Practice Test – Part 4

Giảng viên khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

 • Nguyễn Anh Tú – Giảng viên
 • Giảng viên trung tâm tiếng Anh BIGMIND
 • Giảng viên trung tâm tiếng Anh PASAL
 • Giảng viên trung tâm tiếng Anh Zenlish
 • Đã mở nhiều lớp luyện thi đạt hiệu quả cho các học sinh đăng ký luyeejnt hi IELTS, TOEIC

Học viên đánh giá khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

Học viên đánh giá khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

Quyền lợi của học viên trong khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký 30 days for 800 TOEIC Listening trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến Khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên Khóa học 30 days for 800 TOEIC Listening là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smartphone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “30 days for 800 TOEIC Listening” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một lần nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng