Kế toán xây dựng trên Excel

Kế Toán Xây Dựng Trên Excel,Học Kế Toán Xây Dựng,Khóa Học Kế Toán Xây Dựng,Khóa Học Kế Toán Xây Dựng Trên Excel,Kế Toán Xây Dựng

Khóa học kế toán xây dựng trên Excel – Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng. Chương trình kế toán dành cho các bạn kế toán làm việc tại các công ty chuyên về thầu xây dựng. Khóa học hướng dẫn chi tiết các bước làm kế toán cho công ty xây dựng. Từ việc tiếp nhận và đọc hiểu dự toán xây dựng…

Kiến thức nhận được sau khóa học kế toán xây dựng trên Excel

 • Nắm rõ quy trình làm kế toán trong doanh nghiệp xây dựng, cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, vừa
 • Đọc hiểu được dự toán xây dựng. Tường tận các loại chi phí trong xây dựng
 • Nắm được cách xử lý chi phí, cách lấy chi phí cho công trình
 • Biết cách bóc chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán
 • Nắm rõ quy trình hạch toán và tính giá thành công trình trong công ty xây dựng
 • Thành thạo cách sử dụng phần mềm kế toán excel, thành thạo các công thức excel để làm kế toán
 • Cân đối chi phí để nằm trong dự toán công trình
 • Nắm rõ được cách tính lương, công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ, tính giá vốn, phân bổ chi phí chung, tính giá thành công trình…
 • Biết cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng, các loại hợp đồng nhân công trong xây dựng
 • Lập được báo cáo tài chính nhanh, chính xác, nắm rõ cách kiểm tra đúng sai trên báo cáo.
 • Khai thuế định kỳ và quyết toán được các loại thuế cuối năm
 • Bạn có được kiến thức kế toán xây dựng mà một người đi làm 2 năm mới trải nghiệm và làm được.

Giới thiệu khóa học kế toán xây dựng trên Excel

 • Khóa học hướng dẫn chi tiết về dự toán trong xây dựng, về các loại chi phí trong xây dựng
 • Hướng dẫn đọc hiểu dự toán trong xây dựng, cách sử dụng phần mềm dự toán cơ bản
 • Hướng dẫn hạch toán kế toán trong DN xây dựng trên cả thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC
 • Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm kế toán Excel để làm kế toán xây dựng
 • Cách khai báo, cập nhật số liệu ban đầu cho phần mềm excel xây dựng
 • Hướng dẫn chi tiết cách nhập từng nghiệp vụ kế toán vào file phần mềm,
 • Hướng dẫn lập các bảng biểu cuối kỳ (lương, bảo hiểm, tồn kho, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, công nợ, thuế GTGT, …vv)
 • Hướng dẫn hạch toán chi tiết các bút toán cuối kỳ, cách kiểm tra đối chiếu số liệu trên phần mềm
 • Hướng dẫn công thức để lập bảng biểu, báo cáo tài chính và sổ sách kế toán.
 • Đầy đủ nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng
 • Hướng dẫn cách lấy chi phí cho công trình, đảm bảo trong dự toán và kiểm soát được chi phí theo dự toán.
 • Hướng dẫn tính giá thành công trình trên phần mềm excel và cách cập nhật giá thành
 • Hướng dẫn cách làm hồ sơ lương, hồ sơ nghiệm thu, hợp đồng và thanh lý hợp động xây dựng
 • Hướng dẫn xử lý chi phí vượt dự toán công trình khi quyết toán thuế cuối năm
 • Tất cả học trên excel để hiểu bản chất hạch toán, bản chất số liệu kế toán trong công ty xây dựng

Đối tượng đào tạo khóa học kế toán xây dựng trên Excel

 • Nhân viên kế toán
 • Kế toán tại các công ty xây dựng

Nội dung khóa học kế toán xây dựng trên Excel

Phần 1: Giới thiệu và khái quát chung

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Tổng quan về kế toán xây dựng
 • Bài 3: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng – Phần 1
 • Bài 4: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng – Phần 2
 • Bài 5: Giới thiệu phần mềm Excel kế toán xây dựng – Phần 3
 • Bài 6: Giới thiệu danh mục Name đã cài đặt
 • Bài 7: Cách thêm, xóa dòng và xử lý lỗi phần mềm
 • Bài 8: Sửa lỗi không đọc được số liệu trên dự toán
 • Bài 9: Giới thiệu tài liệu thực hành
 • Bài 10: Thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Phần 2: Tìm hiểm về dự toán xây dựng

 • Bài 11: Dự toán xây dựng là gì?
 • Bài 12: Chi phí xây dựng trong dự toán
 • Bài 13: Chi phí nguyên vật liệu trong xây dựng
 • Bài 14: Chi phí nhân công khoán nội bộ
 • Bài 15: Chi phí nhân công khoán cho pháp nhân
 • Bài 16: Chi phí nhân công khoán cho một cá nhân
 • Bài 17: Chi phí nhân công khoán cho một nhóm cá nhân
 • Bài 18: Chi phí máy thi công và chi phí gián tiếp
 • Bài 19: Đọc hiểu dự toán – Phần 1
 • Bài 20: Đọc hiểu dự toán – Phần 2
 • Bài 21: Đọc hiểu dự toán – Phần 3
 • Bài 22: Cách lấy chi phí công trình không vươt dự toán

Phần 3: Khái quát hạch toán kế toán xây dựng

 • Bài 23: Phân biệt hạch toán giữa các chế độ kế toán
 • Bài 24: Hạch toán kế toán xây dựng – Phần 1
 • Bài 25: Hạch toán kế toán xây dựng – Phần 2
 • Bài 26: Định khoản chứng từ tháng 1 – Phần 1
 • Bài 27: Định khoản chứng từ tháng 1 – Phần 2
 • Bài 28: Định khoản chứng từ tháng 1 – Phần 3
 • Bài 29: Định khoản chứng từ tháng 2
 • Bài 30: Định khoản chứng từ tháng 3

Phần 4: Cập nhật số liệu đầu kỳ

 • Bài 31: Khai báo danh mục tài khoản
 • Bài 32: Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp
 • Bài 33: Khai báo danh mục nhân viên, vật tư, công trình
 • Bài 34: Khai báo danh mục kho, danh mục khác
 • Bài 35: Khai báo danh mục CCDC, TSCĐ, ngân hàng
 • Bài 36: Cập nhật số dư đầu kỳ công nợ
 • Bài 37: Cập nhật số dư vật tư, công trình
 • Bài 38: Lưu ý khi cập nhật số dư vật tư
 • Bài 39: Cập nhật số dư công cụ dung cụ
 • Bài 40: Cập nhật số dư tài sản cố định
 • Bài 41: Cập nhật số dư tài khoản – Phần 1
 • Bài 42: Cập nhật số dư tài khoản – Phần 2
 • Bài 43: Cập nhật dự toán cho phần mềm kế toán

Phần 5: Hạch toán số liệu kế toán

 • Bài 44: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư – Phần 1
 • Bài 45: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư – Phần 2
 • Bài 46: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư – Phần 3
 • Bài 47: Hạch toán nghiệp vụ mua vật tư – Phần 4
 • Bài 48: Kết chuyển lợi nhuận đầu năm
 • Bài 49: Thanh toán qua ngân hàng
 • Bài 50: Đề nghị tạm ứng mua công cụ xây dựng
 • Bài 51: Xuất kho vật tư cho công trình
 • Bài 52: Mua vật tư xuất thẳng không qua kho
 • Bài 53: Hạch toán chi phí trả trước
 • Bài 54: Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau
 • Bài 55: Chi tiếp khách bằng tiền tạm ứng
 • Bài 56: Mua công cụ xây dựng bằng tiền tạm ứng
 • Bài 57: Mua và ghi tăng tài sản cố định
 • Bài 58: Hạch toán chi phí chung mua ngoài
 • Bài 59: Hạch toán chi phí máy thi công mua ngoài
 • Bài 60: Nhận hóa đơn về sau vật tư
 • Bài 61: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình – Phần 1
 • Bài 62: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình – Phần 2
 • Bài 63: Nghiệm thu, đề nghị thanh toán công trình – Phần 3
 • Bài 64: Hạch toán doanh thu công trình
 • Bài 65: Hạch toán giá vốn công trình – Phần 1
 • Bài 66: Hạch toán giá vốn công trình – Phần 2
 • Bài 67: Hạch toán các khoản nộp ngân sách nhà nước
 • Bài 68: Xuất kho công cụ dụng cụ cho công trình
 • Bài 69: Mua công cụ dụng cụ cho văn phòng
 • Bài 70: Kiểm tra hạch toán nghiệp vụ theo chứng từ – Phần 1
 • Bài 71: Kiểm tra hạch toán nghiệp vụ theo chứng từ – Phần 2
 • Bài 72: Cách kiểm tra số liệu trên Nhập liệu phát sinh

Phần 6: Lập các bảng tính và hạch toán cuối kỳ

 • Bài 73: Lập bảng chấm công
 • Bài 74: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 1
 • Bài 75: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 2
 • Bài 76: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 3
 • Bài 77: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 4
 • Bài 78: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm – Phần 5
 • Bài 79: Lập bảng tính lương văn phòng – Phần 1
 • Bài 80: Lập bảng tính lương văn phòng – Phần 2
 • Bài 81: Lập bảng tính lương văn phòng – Phần 3
 • Bài 82: Lập bảng tính lương văn phòng – Phần 4
 • Bài 83: Bóc chi phí nhân công trực tiếp – Phần 1
 • Bài 84: Bóc chi phí nhân công trực tiếp – Phần 2
 • Bài 85: Bóc chi phí máy thi công – Phần 1
 • Bài 86: Bóc chi phí máy thi công – Phần 2
 • Bài 87: Bóc chi phí máy thi công – Phần 3
 • Bài 88: Lập bảng lương công trình – Phần 1
 • Bài 89: Lập bảng lương công trình – Phần 2
 • Bài 90: Lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ
 • Bài 91: Lập bảng khấu hao tài sản cố định
 • Bài 92: Lập bảng nhập xuất tồn kho – Phần 1
 • Bài 93: Lập bảng nhập xuất tồn kho – Phần 2
 • Bài 94: Lập bảng nhập xuất tồn kho – Phần 3
 • Bài 95: Lập bảng nhập xuất tồn kho – Phần 4
 • Bài 96: Cập nhật đơn giá xuất kho – Phần 1
 • Bài 97: Cập nhật đơn giá xuất kho – Phần 2
 • Bài 98: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình – Phần 1
 • Bài 99: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình – Phần 2
 • Bài 100: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình – Phần 3
 • Bài 101: Phân bổ chi phí dùng chung cho công trình – Phần 4
 • Bài 102: Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ và trả trước
 • Bài 103: Hạch toán khấu hao tài sản cố định
 • Bài 104: Hạch toán chi phí tiền lương
 • Bài 105: Hạch toán các khoản trích theo lương – Phần 1
 • Bài 106: Hạch toán các khoản trích theo lương – Phần 2
 • Bài 107: Tính thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 108: Trả tiền lương cho người lao động
 • Bài 109: Nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn

Phần 7: Tính giá thành công trình

 • Bài 110: Giới thiệu bảng tính giá thành công trình
 • Bài 111: Tính giá thành công trình – Phần 1
 • Bài 112: Tính giá thành công trình – Phần 2
 • Bài 113: Tính giá thành công trình – Phần 3
 • Bài 114: Tính giá thành công trình – Phần 4
 • Bài 115: Tính giá thành công trình – Phần 5
 • Bài 116: Cập nhật giá vốn công trình khi nghiệm thu
 • Bài 117: Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Bài 118: Hướng dẫn tổng hợp số liệu công trình
 • Bài 119: Kiểm tra chênh lệch vật tư so với dự toán

Phần 8: Khai thuế GTGT và kết chuyển cuối kỳ

 • Bài 120: Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng
 • Bài 121: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT
 • Bài 122: Hướng dẫn sử dụng bảng kê mua vào bán ra

Phần 9: Kết chuyển, lập báo cáo tài chính

 • Bài 123: Kết chuyển doanh thu, chi phí – Phần 1
 • Bài 124: Kết chuyển doanh thu, chi phí – Phần 2
 • Bài 125: Kết chuyển doanh thu, chi phí – Phần 3
 • Bài 126: Lập bảng cân đối phát sinh tháng – Phần 1
 • Bài 127: Lập bảng cân đối phát sinh tháng – Phần 2
 • Bài 128: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 1
 • Bài 129: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 2
 • Bài 130: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 3
 • Bài 131: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 4
 • Bài 132: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 5
 • Bài 133: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 6
 • Bài 134: Kiểm tra bảng cân đối phát sinh – Phần 7
 • Bài 135: Kiểm tra lại các nghiệp vụ hạch toán cuối kỳ
 • Bài 136: Kiểm tra lại các bảng tính cuối kỳ
 • Bài 137: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ – Phần 1
 • Bài 138: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ – Phần 2
 • Bài 139: Lập bảng cân đối số phát sinh năm – Phần 1
 • Bài 140: Lập bảng cân đối số phát sinh năm – Phần 2
 • Bài 141: Hướng dẫn sử dụng sheet Tổng hợp tài khoản
 • Bài 142: Lập bảng cân đối kế toán – Phần 1
 • Bài 143: Lập bảng cân đối kế toán – Phần 2
 • Bài 144: Lập bảng cân đối kế toán – Phần 3
 • Bài 145: Lập báo cáo kết quả kinh doanh – Phần 1
 • Bài 146: Lập báo cáo kết quả kinh doanh – Phần 2
 • Bài 147: Lập báo cáo kết quả kinh doanh – Phần 3
 • Bài 148: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phần 1
 • Bài 149: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phần 2
 • Bài 150: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phần 3
 • Bài 151: Lập thuyết minh báo cáo tài chính
 • Bài 152: Chia sẻ một chút về thuế

Phần 10: Lập và In sổ kế toán

 • Bài 153: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán – Phần 1
 • Bài 154: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán – Phần 2
 • Bài 155: Hướng dẫn sử dụng sổ sách kế toán – Phần 3
 • Bài 156: Hướng dẫn in sổ kế toán
 • Bài 157: Hướng dẫn in các loại phiếu kế toán
 • Bài 158: Tổng kết khóa học

Giảng viên khóa học kế toán xây dựng trên Excel

Nguyễn Lê Hoàng
Nguyễn Lê Hoàng
 • Nguyễn Lê Hoàng  – CEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
 • Nguyễn Lê Hoàng – CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
 • Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên học kế toán online mỗi năm cả trực tiếp, học Excel online và cả thực tế
 • Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
 • Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
 • Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
 • Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng sở hữu tất cả các khóa học tin học văn phòng Online trên hệ thống trực tuyến
 • Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
 • Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
 • Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
 • Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Học viên đánh giá khóa học kế toán xây dựng trên Excel

Học viên đánh giá khóa học kế toán xây dựng trên Excel
Học viên đánh giá khóa học kế toán xây dựng trên Excel

Quyền lợi của học viên trong khóa học kế toán xây dựng trên Excel

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký khóa học kế toán xây dựng trên Excel trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học kế toán xây dựng trên Excel

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học kế toán xây dựng trên Excel là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumall, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bất kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hy vọng Khóa học “kế toán xây dựng trên Excel” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng