Luyện thi Topik II

Khóa học luyện Thi Topik II – GV Châu Thùy Trang là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện, mà vẫn đạt được kết quả cao khi tham gia kì thi.

Giới thiệu khóa học luyện Thi Topik II

Bạn đang lo lắng vì kì thi Topik II sắp tới mà bạn chưa ôn luyện ? Hay do bận rộn bạn không sắp xếp được thời gian đến trung tâm luyện thi? Bạn chưa tìm được phương pháp ôn luyện tiếng Hàn phù hợp?

Nếu bạn đang có dự định đi du học Hàn Quốc hoặc làm việc tại các Công ty Hàn Quốc thì kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK vô cùng quan trọng và cần thiết. TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn, là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc

Khóa học “Luyện Thi Topik II”  chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện. Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik II, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik II, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik II.

Giảng viên Châu Thùy Trang tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ trường Đại học Hannam, có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn sẽ giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Topik II.

Kiến thức nhận được sau khóa học luyện Thi Topik II

Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik II, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik II, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik II.
Đạt được Topik II cấp 3-4-5

Nội dung khóa học luyện Thi Topik II

Phần 1: 90 ngữ pháp thường hay xuất hiện trong Topik II

 • Bài 1: Ngữ pháp số 1- -듣지
 • Bài 2: Ngữ pháp số 2 – A-V + 거나
 • Bài 3: Ngữ pháp số 3 – V+ -고 나서
 • Bài 4: Ngữ pháp số 4- V+ -다 보면
 • Bài 5: 강 [NGỮ PHÁP TRUNG Cấp] PHÂN BIỆT -다 보면–다 보니까
 • Bài 6: Luyện thi topik 2 trang 190 quyển Cẩm nang luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Bài 7: So sánh “- (으)려고 – & “-기 위해서– Cẩm nang luyện thi Topik II – Châu Thùy Trang –
 • Bài 8: So sánh -더라도 VA -아도 – Sách luyện thi Topik II với Châu Thùy Trang
 • Bài 9: Ngữ Pháp số 5 : V +- 다 보니(까)
 • Bài 10: Ngữ pháp số 6: V+ -다가는
 • Bài 11: Ngữ pháp số 7 : ~더니, -았/었더니
 • Bài 12: Ngữ pháp : V/A + -더라고요, -던데, V/A+-던, V/A+ -(의)ㄴ/는데
 • Bài 13: Ngữ pháp tiếng Hàn 12 : V/A- ~(ㅇ)ㄴ/는 이상
 • Bài 14: Ngữ pháp : V/A + -았/었던, Câu dẫn gián tiếp
 • Bài 15: Ngữ pháp 43- Câu dẫn gián tiếp (tiếp theo)
 • Bài 16: Ngữ pháp: 12. V/A + -(으)ㄴ/는 이상 ; 13. V+ -(으)려면; 14. ~(으)니까; 15.V+-(으)ㄹ 만하다; 16. N에게/한테 + 주다/가르치다/ 던지다; 17. N에게서/한테서 +빌리다/베우다/받다; 18. N+ -치고(는)
 • Bài 17: Ngữ pháp số 13 : V+ (으)려면
 • Bài 18: Ngữ pháp 14 : ~ (으)니까
 • Bài 19: Ngữ pháp: 19. V + -(으)ㄹ 뻔하다; 20. V+ -(으)ㄴ 지 (시간) 되다; 21. V+ -(으)ㄴ/는 김에; 22. N-(에) 못지않게
 • Bài 20: Ngữ pháp: 23. V+ -는 동안, N+ 동안; 24. V+ -기만 하면; 25. -(으)ㄴ/는/-(으)ㄹ 셈이다
 • Bài 21: Ngữ pháp: 26. V/A- 았/었더라면; 27. V/A -거든요; 28. V/A -거든/ N-(이)거든
 • Bài 22: Ngữ pháp số 29 : V- 느라고
 • Bài 23: Ngữ pháp 30. V – ㄴ/는다는 핑계로 / A- 다는 핑계로; 31. N1–을/를 N2–으로 삼다; 32. V/A – 다니; 33. -ㄴ/는다니요?
 • Bài 24: Ngữ pháp 34. V -ㄴ/는다니; 35. N. + 을/를 위해 (서) / 위하여; 36. -다시피; 37. V-아/어 대다
 • Bài 25: Ngữ pháp 38. A+ ㄴ/은 편이다/ V+ ㄴ/은/는 편이다; 39. V – (으)ㄹ락 말락 하다; 40. V + (으) ㄴ 채(로)
 • Bài 26: Ngữ pháp số 41-42-45-46-47
 • Bài 27: Ngữ pháp số 42 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Bài 28: Ngữ pháp số 49-50-51-52-53 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Bài 29: Ngữ pháp 54 57 58 – cẩm nang luyện thi Topik 2
 • Bài 30: Ngữ pháp 55 – Bị động từ phần 1
 • Bài 31: Ngữ pháp 55 – Bi động từ (phần 2)
 • Bài 32: Ngữ pháp 59 60 61 – Giáo trình Cẩm nang luyện thi Topik 2
 • Bài 33: Ngữ pháp số 62-63-64 – Giáo trình Cẩm nang luyện thi Topik 2
 • Bài 34: Ngữ pháp số 65 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Bài 35: Ngữ pháp 66-67-68-69-70 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Bài 36: Ngữ pháp số 71-72-74-77 – Cẩm nang luyện thi topik 2
 • Bài 37: Ngữ pháp 73 -75- 76 – Cẩm nang luyện thi Topik 2
 • Bài 38: Ngữ pháp 78 -79-80 Hội thoại
 • Bài 39: Ngữ pháp số 81-82-83-84 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang
 • Bài 40: Ngữ pháp 85-86-87-88-89- 90 – Cẩm nang Luyện thi Topik 2 Châu Thùy Trang

Phần 2: Luyện kĩ năng giải đề

 • Bài 41: Dạng 1 [ Câu 1-2] Hãy chọn ngữ pháp và từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 빈칸에 들어갈 맞는 문법 고르기
 • Bài 42: Dạng 2 [ Câu 3-4] Hãy chọn cách thể hiện giống với phần gạch dưới 밑줄 친 부분과 비슷한 표현 고르기
 • Bài 43: Dạng 3 [ Câu 5-8] : Hãy chọn xem dòng chữ sau đây nói về chủ đề gì ? 무엇에 대한 글인지 고르기
 • Bài 44: Dạng 4a [ Câu 9-10] Hãy chọn câu có nội dung giống với biểu đồ hoặc nội dung sau 글이나 도표의 내용과 같은 것 고르기
 • Bài 45: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 1~6 : Hãy đọc đoạn văn sau và chọn câu có nội dung giống 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
 • Bài 46: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 7~14 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
 • Bài 47: Dạng 4b [ Câu 11-12-32-33-34] đề 15~18 : 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오
 • Bài 48: Dạng 5 [Câu 13~15] 1~ 7 : Hãy sắp xếp những câu sau đây theo thứ tự 순서대로 맞게 나열하기
 • Bài 49: Dạng 5 [Câu 13~15] 8~ 15 : 순서대로 맞게 나열하
 • Bài 50: Dạng 6 [Câu 16~18, câu 28~31] đề 1~ 6 : Hãy chọn nội dung thích hợp điền vào chỗ trống ( ) ( )에 들어갈 내용 고르기
 • Bài 51: Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31] CÂU 5-12 ( )에 들어갈 내용 고르기
 • Bài 52: Dạng 6 [Câu 16- 18, 28-31]- 13-15, Dạng 7 [Câu 19-20] -1-2 ( )에 들어갈 내용 고르기
 • Bài 53: Dạng 7 [câu 19-20] câu 3 4 5 : ( )에 알맞은 어휘 +내용과 같은 것 고르기
 • Bài 54: Dạng 8 [Câu 21-22] đề 1-2-3-4: Hãy chọn câu giống với nội dung + chọn câu thành ngữ – tục ngữ thích hợp điền vào chỗ trống ( ) 에 알맞은 관용 표현이나 속담 +내용과 같은 것 고르기
 • Bài 55: Dạng 9 [câu 23-24] đề 1-2-3 Hãy chọn tâm trạng + chọn câu giống với nội dung. 심정 + 내용과 같은 것 고르기

Giảng viên khóa học luyện Thi Topik II

Châu Thùy Trang
Châu Thùy Trang
 • Giảng Viên Châu Thùy Trang
 • Hiện đang công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn cho đối tượng người Hàn và người Việt.
 • Kinh nghiệm dạy học đã được 6 năm dạy song ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt.
 • Với số lượng học viên hơn 100 em đã theo mình học qua skype. Và hơn 30,000 bạn đang theo dõi học tiếng Hàn qua facebook.
 • Tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ tại trường Đại học Hannam
 • Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt tại Trường Đại Học Vì Dân tại Daejeon được 3 năm
 • Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt online qua mạng 1 năm.
 • Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn tại Trung tâm Gia đình Đa văn hóa được 3 năm
 • Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn online qua skype được 6 năm.
 • Biên dịch phim tài liệu cho Đài truyền hình SBS
 • Thông dịch tại Viện kiểm Sát , Tòa án thành phố Daejeon.
 • Tác giả của quyển Vui học Tiếng Hàn với Châu Thùy Trang, Cẩm nang luyện thi Topik 1 và Topik 2.

Học viên đánh giá khóa học luyện Thi Topik II

Học viên đánh giá khóa học luyện Thi Topik II
Học viên đánh giá khóa học luyện Thi Topik II

Quyền lợi của học viên trong khóa học luyện Thi Topik II

 • Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
 • Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
 • Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
 • Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
 • Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
 • Đã có hơn 500 học viên đăng ký luyện Thi Topik II trên toàn hệ thống.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến khóa học luyện Thi Topik II

1. Tôi đến chỗ nào để học khóa học này?

Như đã trình bày ở trên khóa học luyện Thi Topik II là khóa học online, bạn có thể học ở các trang đào tạo trực tuyến lớn như Topica, Edumaill, Unica mà không cần đến bất kỳ một nơi nào để học mà sẽ học qua các thiết bị được kết nối Internet mà thôi. Chính vì vậy bạn có thể học được ở bât kể nơi nào, thời gian rảnh nào cũng được.

Yêu cầu khóa học

 • Có laptop/ smart phone + kết nối Internet.
 • Môi trường học tập yên tĩnh.
 • Cần thiết bị có khả năng truy cập Internet.
 • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

2. Tôi không có máy tính PC có học được không?

Có bạn nhé. Bạn chỉ cần có thiết bị kết nối Internet không nhất thiết phải là máy tính mới học được. Bạn hoàn toàn có thể học qua các thiết bị khác như: Điện thoại, máy tính bảng, Laptop.

3. Muốn trao đổi với giảng viên thì làm thế nào?

Trong khóa học giảng viên sẽ cung cấp cho bạn một kênh kết nối trực tiếp, có vấn đề gì thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên.

Lời kết

Hi vọng Khóa học “luyện Thi Topik II” hữu ích đối với bạn.

Trước khi quyết định đăng ký, bạn nên học thử để đánh giá lại một nữa về độ phù hợp của khóa học đối với bản thân:

VÀO HỌC THỬ KHÓA HỌC

GIẢM 40% KHI SỬ DỤNG MÃ KHTT40 – ĐỘC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO CÁC KHÓA HỌC TẠI UNICA.VN (KHÔNG ÁP DỤNG KÈM THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI KHÁC TẠI UNICA)

Gói Hội viên
Gói Yoga
Sách
Tải Ứng Dụng